Indientermijn EPB-aangifte opgeschort

Tot 17 juli 120 dagen respijt

Datum: 
02/04/2020

Het Vlaams Parlement heeft beslist om de indientermijn die het Energiedecreet vastlegt, tijdelijk te verlengen.

Dit moet verslaggevers en aangifteplichtigen enig comfort bieden en alle partijen extra tijd geven om de EPB-aangifte correct op te maken. De uiterste termijn voor het indienen van een EPB-aangifte wordt opgeschort gedurende de periode van de noodsituatie. De noodsituatie loopt momenteel van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020.

120 dagen extra
Dat betekent dat het toegestaan is om de EPB-aangiften van dossiers waarvan de uiterste indientermijn verstrijkt tijdens de noodsituatie, 120 dagen later in te dienen dan de uiterste indiendatum die het Energiedecreet vastlegt. Het Vlaams energieagentschap (VEA) stemt haar handhaving op de tijdige indiening van een EPB-aangifte uiteraard af op deze beslissing.

Wie over voldoende informatie beschikt om de EPB-aangifte gedurende deze periode waarheidsgetrouw op te stellen en de EPB-aangifte toch wil indienenen, kan dat uiteraard doen. Voor EPB-aangiften die vóór 20 maart moesten ingediend worden, geldt de indientermijn uit het Energiedecreet. Je kunt er de huidige procedure hier nog eens op nalezen.

Het ontwerpdecreet werd op 1 april 2020 goedgekeurd door het Vlaamse Parlement. De goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt eerstdaags verwacht. Daarna moet het decreet nog in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders